آخرین نقش چنگیز جلیلوند در مقابل دوربین ؛ اسقف مسیحی در سریال های ایرانی سلمان
آخرین نقش زنده چنگیز ژلیلوند ، یک پشتیبان پیشکسوت که دست بازیگری نیز داشت

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>