“آشو” بهترین فیلم کوتاه جشنواره فرانسه شد
چهلمین جشنواره بین المللی فیلم امین فرانسه که قرار بود از 13 تا 21 نوامبر برگزار شود

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>