آندره آمون: آیا اتحادیه اروپا قایق حاوی COVID-19 را از دست داد؟مدیر ECDC در مورد نقش آژانس در مبارزه با بیماری همه گیر ویروس کرونا بحث می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>