آیا بعد از ترامپ فساد در آمریکا شکوفا خواهد شد؟علیرغم شکست ترامپ ، جمهوری خواهان در انتخابات سال 2020 پیشرفت کردند. اما در مورد GOP چه می کنید؟

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>