آیا رئیس سازمان بورس آینده شاخص / بورس را پیش بینی می کند؟
حسن کلیباف اصل تاکید کرد: اگرچه بازار سرمایه با ریسک همراه است اما تاریخ سرمایه را نشان داده است

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>