آیا می توان شکاف بین رهبران غربی و اسلام را از بین برد؟حمله دیگری در فرانسه رخ داده است ، زیرا این کشور با عصبانیت فزاینده مسلمانان روبرو است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>