آیا چین می تواند رهبر جهانی باشد؟پکن از برنامه های خود برای افزایش نفوذ سیاسی ، اقتصادی و نظامی خود طی 15 سال آینده خبر داده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>