احمدی نژاد رسانه های خارجی را ترک نخواهد کرد!
محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهوری که نماینده بخشی از جامعه در سال 1988 بود

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>