از پیوستن سالخوردگان به رئیس / رئیس جمهور 70 ساله جلوگیری کنید ، آیا او می تواند در پایان دوره کار خود کار کند؟
با این حال ، شرایط جدید کاندیداتوری در الف.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>