اسامی شرکتهای سهام شرکتهای سهامی با بیشترین و کمترین افزایش قیمت در روز یکشنبه ، 4 نوامبر 1999.
شاخص سهام / سهام در طی عملیات امروز بازار با کاهش 26 هزار و 16 واحدی در ر.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>