امید است که با ورود یک استان بزرگ ، قیام ملت ایران در سراسر جهان گسترش یابد
محسن رضا از 12 بخش موزه و پانورامای مقاومت شهید سرلشکر کاظم سلیمانی

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>