اولین وزیر زن افغانستان ، فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور
معصومه هواری با رای اعتماد از پارلمان افغانستان به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>