تاج مهاجرت روستاییان به گرگان را افزایش داد
حسین ربی شنبه شب در 257مین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان بدون ذکر آماری

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>