حرفهای من سو mis تفاهم شد / من مثل افشین آللا نبودم | خبر فوری

حرفهای من سو mis تفاهم شد / من مثل افشین آللا نبودم |  خبر فوری


5fb76e05002c9_5fb76e05002ca

انتقاد حاجی دلیگانی از انتصاب باندها در منطقه آزاد کیش منجر به ایجاد یک فیلم ویرانگر شده است که در آن تصویر افشین آلا ، شاعر انقلاب ، به عنوان نمونه انتقاد از این نماینده مجلس مورد استفاده قرار می گیرد.

حاجی دلیگانی اخیراً از انتصاب این باند در منطقه آزاد کیش انتقاد کرد. این انتقاد منجر به ایجاد یک فیلم ویرانگر شد که تصویر افشین آلا ، شاعر انقلاب را نشان می دهد ، که به عنوان نمونه انتقاد از این نماینده مجلس ذکر شده است.

حاجی دلیگانی در پاسخ به ایجاد این فیلم ویرانگر و دفاع از افشین آلا ، شاعر انقلاب که بارها مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته است ، گفت: “اخیراً براساس ادعاهای من در مورد تخلفات باند و انتصاب باند در کیش آقای افشین آلا ، شاعر انقلاب ، اما به هیچ وجه منظور بنده خود نبود.

انتقاد حاجی دلیگانی از انتصاب باندها در منطقه آزاد کیش منجر به ایجاد یک فیلم ویرانگر شده است که در آن تصویر افشین آلا ، شاعر انقلاب ، به عنوان نمونه انتقاد از این نماینده مجلس مورد استفاده قرار می گیرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb76e05002c9_5fb76e05002ca

حاجی دلیگانی اخیراً از انتصاب این باند در منطقه آزاد کیش انتقاد کرد. این انتقادات منجر به ایجاد یک فیلم ویرانگر شد که بخشی از آن تصویر افشین آللا ، شاعر انقلاب را نشان می دهد که به عنوان نمونه انتقاد از این نماینده مجلس آورده شده است.

حاجی دلیگانی در پاسخ به ایجاد این کلیپ ویرانگر و دفاع از افشین آللا ، شاعر انقلاب که بارها مورد دیدار مقام معظم رهبری قرار گرفت ، گفت: فضای مجازی منتشر شده که در آن از آقای افشین آلا ، شاعر انقلاب نیز نام برده شده است ، اما در هیچ مورد در ذهن بنده اش است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>