حمله شلاق به معبری در گلستان ، تهران / فیلم | آخرین خبرها

حمله شلاق به معبری در گلستان ، تهران / فیلم |  آخرین خبرها


5f99495614a14_2020-10-28_14-05

افراد زیادی با دست به پاساژ گلستان حمله کردند.

گروهی از اراذل و اوباش با تصاویر نظارتی به طرز وحشیانه ای به پاساژ بنفش گلستان هجوم می آورند.

در زمان نوشتن مقاله ، راهزنان دستگیر نشده اند.

گلستان منطقه ای در بهارستان تهران است.

بسیاری از مردم با دست به پاساژ گلستان حمله کردند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

گروهی از اراذل و اوباش با تصاویر نظارتی به طرز وحشیانه ای به پاساژ بنفش گلستان هجوم می آورند.

در زمان نوشتن مقاله ، راهزنان دستگیر نشده اند.

گلستان منطقه ای در بهارستان تهران است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>