داوود داستانی منعکس کننده روشی است که کیارستمی به عنوان کارگردان جهانی تبدیل شد

[ad_1]


دیوید گوینده و دوبلور است که مستندهای زیادی را دوبله و روایت کرده است.

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>