دموکرات ها از انتخابات 2020 چه درس هایی می گیرند؟حزب دموکراتیک آمریکا در کاخ سفید پیروز شد ، اما با پیروی مترقی و مرکزگرای خود با شکاف فزاینده ای مواجه است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>