رسانه های پس از انتخابات در ایالات متحده تقسیم شده اند

[ad_1]

فضایی که روزی ترامپ در اخبار آمریکا داشت را چه چیزی پر می کند؟ همچنین آخرین مصاحبه با هاچالو هوندسا خواننده اتیوپیایی را بررسی کنید.

[ad_2]