ستاد تاج ملی: 2.5 میلیون شغل تعطیل / حمل و نقل عمومی بدون محدودیت / کلیه واحدها از طریق اتاق اصناف مطلع می شوند /

ستاد تاج ملی: 2.5 میلیون شغل تعطیل / حمل و نقل عمومی بدون محدودیت / کلیه واحدها از طریق اتاق اصناف مطلع می شوند /
ستاد تاج ملی به سوال عمومی مردم در مورد اجرای طرح محدود

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>