سخنرانی های جنجالی حاجی علیه مسئولان / ملت. چگونه باید اعتراض کند تا متوجه شوید ناراحت است!

سخنرانی های جنجالی حاجی علیه مسئولان / ملت.  چگونه باید اعتراض کند تا متوجه شوید ناراحت است!


5fb853f9271d3_2020-11-21_03-10

Hodjaleslam Zaire (یک فعال مذهبی و سیاسی) در این ویدئو گفت: اگر کشوری باهوش است و همیشه در صحنه است ، این فقط 22 Bachman و 9 Day Day و Kuda نیست. اگر ملت می فهمد ، با او صحبت کنید. بگذارید اعتراض کنم.

Hodjaleslam Zaire (یک فعال مذهبی و سیاسی) در این ویدئو گفت: اگر کشوری باهوش است و همیشه در صحنه است ، این فقط 22 Bachman و 9 Day Day و Kuda نیست. اگر ملت می فهمد ، با او صحبت کنید. بگذارید اعتراض کنم.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>