سیاست حداکثر تحریم های دولت بایدن علیه ایران در حال پایان است
رابرت مالی در مورد رویکرد جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد ایران بحث می کند

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>