سیزدهمین راهپیمایی آبانا برگزار نخواهد شد
سرهنگ گلومرضا گربانی با تبریک هفته بسیج دانشجویی و روز استکبارستیزی با استکبار ایادی

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>