طرح نامزدی زنان سیاستی است که هدف آن جلب نظر مردم در انتخابات است
فائز هاشمی در پاسخ به این س ifال که آیا ایران می تواند در آینده رئیس جمهور زن داشته باشد ، گفت:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>