طلبكاران پرونده پاركام آزادشهار گام دیگری به دستیابی به پول خود برداشته اند

[ad_1]


هادی هاشمیان گفت: از محكومین این پرونده مربوط به استان گلستان 14 ملك پیدا شد و

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>