غذا چقدر گران شده است؟ | آخرین خبرها

غذا چقدر گران شده است؟  |  آخرین خبرها


5f9f189d548d7_2020-11-01_23-50

بیشترین افزایش قیمت مربوط به کره است که در ماه اکتبر حدود 40 درصد افزایش قیمت داشت.

بیشترین افزایش مربوط به کره است ، جایی که در ماه اکتبر این افزایش حدود 40 درصد بود.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9f189d548d7_2020-11-01_23-50

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>