قوانین جدید فیفا برای زنان / “مرخصی زایمان اجباری با پرداخت دو سوم”
در قوانین جدید مرخصی اجباری 14 هفته ای با دستمزد حداقل دو سوم حقوق بازیکن در نظر گرفته شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>