محمدرضا خاتمی و مصطفی مون از جمله کاندیداهای احتمالی هستند که برنامه دارند
“فاطمه راکایی” سیاستمدار اصلاح طلب در پاسخ به این س ofال که آیا اصلاح طلبان انتخاب می کنند؟

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>