محمد بنا از بیمارستان مرخص شد
تست تاج محمد بنا چند روز پس از بسته شدن اردوهای تیم های ملی کشتی فرنگی مثبت بود و این مربی گران بود

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>