مهاجم 2 کودک کار در زندان تهران است
چند روز پیش ، تصاویری در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان می داد دو کودک در حال فروش فال هستند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>