نتایج اخیر در ایالت های مهم / ترامپ در برخی از ایالت ها جلوتر است
آخرین شمارش آرا در چهار ایالت دیگر به شرح زیر است: جورجیا (16 رأی)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>