هادی هجازی فر از ارتش برای ایجاد سریال “شهید باکری” کمک خواست
سریال “شهید باکری” که به زودی باید هادی حجازی فر را جلوی دوربین ببرد

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>