هدف: رئیس جمهور شوم ، دلار افزایش نخواهد یافت
سید محمد گرازی از سال 1979 تا 1981 استاندار خوزستان و از سال 1981 تا 1985 و از 1985 تا 1997 وزیر نفت بود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>