هیچ حمله سایبری به شرکت ملی گاز ایران انجام نشده است
شهریار حیدری با استناد به اخبار منتشر شده توسط وی در برخی سایت ها در مورد حمله سایبری به شرک

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>