واکنش جهانگیرا به تخریب خانه یک زن در بندرعباس
ایشک جهانگیری ، در حال نوشتن گزارشی از تخریب خانه یک زن در بندرعباس ، از آن پشیمان شد

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>