پست خوزستان داروها را برای بیماران خاص توزیع می کند
مهران هامول روز یکشنبه یادآور شد: توزیع دارو برای بیماران خاص از طریق شبکه پستی مطابق با تصویب ستاد

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>