چگونه در مورد رابطه جنسی با کودک صحبت کنیم؟
صحبت درباره مسائل جنسی با توجه به فرهنگی که در آن بزرگ شده ایم برای بسیاری از والدین ایرانی دشوار است

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>