چگونه چین ، COVID-19 و سرمایه گذاران زامبیا را به عنوان پیش فرض پیش بردندزامبیا اولین کشور آفریقایی است که در دوره همه گیری خود شکست می خورد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>