کارهای گران قیمت چه بلایی سر ما می آورند؟
هر روز کشور کالا را از دست می دهد! آنها یا جمع می شوند یا جو روانی ایجاد می کنند

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>