کالیباف غیر از دناپلاس ، یک واکسن علیه تاج و وام چند صد میلیونی ، در پارلمان چه کرده است؟
محمد مهاجری سخنان اخیر را در حساب توئیتر خود مورد انتقاد قرار داد

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>