کاهش مرگ و میر 12٪ و تلفات تصادفات شهری در خوزستان 27٪
Golomreza Sharia امروز یکشنبه 25 آبان در حاشیه جلسه شورای راه خوزستان به مناسبت ایمن

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>