آیا برای مقابله با مه دود سمی در دهلی نو اقدامات کافی انجام شده است؟

[ad_1]

به نظر می رسد سطح آلودگی سنگین همه گیر COVID-19 را در پایتخت هند تشدید می کند.

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>