آیا جهیزیه برای زن خیانت صادر می شود؟
ازدواج ، از جمله معاهدات دیگر ، برای قانونگذار از اهمیت ویژه ای برخوردار است

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>