آیا پایان همه گیری COVID-19 وجود دارد؟داروساز مدرن آمریکایی می گوید واکسن آن تقریباً 95 درصد م effectiveثر است و چشم انداز پایان بیماری همه گیر را گسترش می دهد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>