اتمام عملیات مرمت حسینی اسمی خان هولمکان در خراسان رضوی
محمد طاهریان ، مگادام ، روز شنبه در مورد نیاز به این عملیات مرمت اضافه کرد: حذف ساختمانهای فرعی توسط ساکنان همسایه

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>