اگر اقدامات تهران تایمز مغایر با منافع کشور باشد ، قطعاً هیئت مدیره بی تفاوت نخواهد ماند.

[ad_1]


گللامرضا منتظری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا هیئت نظارت در روزنامه فعالیت می کند؟

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>