داستان یک سرگرد عراقی که در مشهد مورد ضرب و شتم قرار گرفت

داستان یک سرگرد عراقی که در مشهد مورد ضرب و شتم قرار گرفت

[ad_1]


“متجاوز در گستاخی کامل به بدن پاک و خونین یکی از خواهران شهید ما رسید.”

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>