داستان یک سرگرد عراقی که در مشهد مورد ضرب و شتم قرار گرفت

[ad_1]


“متجاوز در گستاخی کامل به بدن پاک و خونین یکی از خواهران شهید ما رسید.”

[ad_2]