دختر صدام به خبر دیدارهایش با محمد بن سلمان واکنش نشان می دهد

دختر صدام به خبر دیدارهایش با محمد بن سلمان واکنش نشان می دهد

[ad_1]


راغد صدام در توئیت خود نوشت: “اگرچه منطقه صحنه حوادث گسترده و دردناکی است ، اما برخی از آنها به کانال می روند

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>