دختر صدام به خبر دیدارهایش با محمد بن سلمان واکنش نشان می دهد

[ad_1]


راغد صدام در توئیت خود نوشت: “اگرچه منطقه صحنه حوادث گسترده و دردناکی است ، اما برخی از آنها به کانال می روند

[ad_2]