دختر صدام به خبر دیدارهایش با محمد بن سلمان واکنش نشان می دهد

دختر صدام به خبر دیدارهایش با محمد بن سلمان واکنش نشان می دهد
راغد صدام در توئیت خود نوشت: “اگرچه منطقه صحنه حوادث گسترده و دردناکی است ، اما برخی از آنها به کانال می روند

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>