معاون وزیر دارایی مکزیک: آیا می توان نابرابری را کاهش داد؟ | نابرابری

[ad_1]

گابریل یوریو گونزالس در مورد مبارزه مکزیک برای رسیدگی به نابرابری اقتصادی بحث می کند.

طبق گزارش بانک جهانی، مکزیک دومین اقتصاد بزرگ در آمریکای لاتین و یکی از 15 اقتصاد بزرگ در جهان است.

اما 10 درصد ثروتمندترین مکزیکی ها تقریباً نیمی از کل درآمد کشور را در اختیار دارند، در حالی که 10 درصد فقیرترین آنها به کمتر از 2 درصد از آن دسترسی دارند.

رئیس جمهور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور در سال 2018 با وعده تغییر آن به قدرت رسید. اما یک سال بعد، نرخ فقر مکزیک به نزدیک به 44 درصد افزایش یافت.

با برگزاری انتخابات سراسری در سال آینده، آیا او می تواند قبل از ترک مقام، به وعده های خود عمل کند؟

گابریل یوریو گونزالس معاون وزیر دارایی مکزیک با الجزیره صحبت کرد.

[ad_2]