هنرمند-فعال چینی

[ad_1]

یک هنرمند چینی وقتی با معضل خودش روبرو می شود توجه خود را به معضلات کشورش جلب می کند.

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>