یکی از اعضای شورای شهر تهران از قانون تاجگذاری انتقاد کرد آخرین خبرها

یکی از اعضای شورای شهر تهران از قانون تاجگذاری انتقاد کرد  آخرین خبرها


5f9b27f4424f9_2020-10-30_00-07

زهرا نژاد بهرام ، یکی از اعضای شورای شهر تهران ، اخیراً از حکومت ولیعهد ، به ویژه در تهران انتقاد کرد.

زهرا نژاد بهرام ، یکی از اعضای شورای شهر تهران ، اخیراً از حکومت ولیعهد ، به ویژه در تهران انتقاد کرد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9b27f4424f9_2020-10-30_00-07

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>